Privacy Policy

Notification on Personal Data Protection

on the basis of Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter the “GDPR”)

If you provide your personal data, we as the data controller: Jana Kapolková, with registered office at Dolní 1503/11, Prague - Nusle, postal code 140 00, Czech Republic, Identification No. (IČ): 05280320, are entered in the Trade Register in Prague 4.


e wish to inform you of your personal data processing and of your rights connected with such processing.

In respect of cookies, we refer to our dialogue application on our website.

Oznámení o ochrane osobních údaju

na základě článku 13 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

V případě, že poskytujete své osobní údaje, jsme jako správce údajů: Jana Kapolková, sídlem Dolní 1503/11, 140 00 Praha - Nusle, Česká republika, IČ 05280320, zapsaní v Živnostenském rejstříku v Praze 4.

Chtěli bychom Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s uvedeným zpracováním.

Ohledně cookies odkazujeme na naší dialogovou aplikaci na našich webových stránkách.

For what purposes do we process your personal data?
A. Mutual communication.
B. Promotion of our events and goods.
C. Targeted communication through our website and goods promotion.
D. Targeted communication through our social networks and goods promotion.
E. Cooperation with business partners.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?
A. Vzájemná komunikace.
B. Propagace našich akcí a zboží.
C. Cílená komunikace pomocí našeho webu a propagace zboží
D. Cílená komunikace pomocí našich sociálních sítí a propagace zboží.
E. Spolupráce s obchodními partnery.

Our purposes:
A. We wish to be open and transparent, which includes openness for communication with all potential clients interested in our goods. To achieve this objective, we published an e-mail or our profiles within the framework of other communication channels, such as Instagram, Facebook or Messenger, through which you can contact us at any time with any issue concerning not only our goods. To ensure effective, successful and clear communication, we process some of your personal data (including unstructured personal data – contained in e-mail correspondence or in messages within the framework of communication channels such as Instagram, Facebook, Messenger, etc.).

B. We can also process your personal data in the form of photographs, sound or audio-visual recordings, name and surname, e-mail address or user name on social networks that are used for the purpose and rightful interests of the promotion of our events, services or goods and help us to improve our brand and good reputation, such as notification of innovations or new goods and subsequent marketing materials concerning our events and published photographs (where you may appear) as well as audio-visual recordings on our social media profiles, such as Instagram or Facebook or through other channels such as our website.

C. To be able to further develop our business, we exercise our best efforts to seek potential clients. For such task, besides the preceding points, our website is also used where we use third-party services (such as Google Analytics) to seek potential business partners, new customers and clients and for collecting statistical data to support the sales of our goods. In these events, your personal data are not used since such data are anonymous, but to achieve the maximum transparency, we also inform you of such method of processing of the Internet activities on our website.

D. To achieve the objectives defined under point C, we can also use social networks such as Instagram or Facebook, to process your following personal data voluntarily provided to us by you, i.e. user name, name, surname and e-mail address for which marketing tools such as Google Tag Manager, Facebook Pixel and SDK (social marketing media such as Custom Audiences and Lookalike Audiences) and others are used.

E. If you are our customer or business partner, we need your personal data to implement the business relationship (with regard to the acts leading to conclusion of the agreement, such as preparation of an order, execution of the agreement and performance of the contractual relationship). Such data appear in the relevant order/agreement and may also appear in tax documents, invoices, in unstructured form in e-mail communication or in messages within the framework of communication channels, such as Instagram, Facebook, Messenger, etc.

Popis našich účelu:
A. Chceme být otevření a transparentní. To zahrnuje i otevřenost pro komunikaci se všemi zájemci o naše zboží. Pro naplnění tohoto cíle jsme zveřejnili e-mail, případně naše profily v rámci dalších komunikačních kanálů jako je např. Instagram, Facebook, resp. Messenger, prostřednictvím kterých nás můžete kdykoli kontaktovat s jakoukoli otázkou týkající se nejen našeho zboží. Abychom však zajistili účinnou, bezchybnou a jasnou komunikaci, zpracováváme některé Vaše osobní údaje (včetně nestrukturovaných osobních údajů – obsažených v emailové korespondenci či ve zprávách v rámci komunikačních kanálů jako je např. Instagram, Facebook, Messenger apod.).


B. Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovat ve formě fotografií, zvukových či audiovizuálních záznamů, jména a příjmení, e-mailové adresy či uživatelského jména na sociálních sítích, které slouží k účelu a oprávněným zájmům propagace našich akcí, služeb, zboží a pomáhají nám zlepšovat naši značku a dobré jméno, např. oznámení o novinkách či novém zboží a následné marketingové materiály týkající se našich akcí a publikování fotografií (kde se můžete objevit) a audiovizuálních záznamů na našich profilech sociálních médií, jako je například Instagram, Facebook, či prostřednictvím dalších kanálů, jako jsou naše webové stránky.

C. Abychom mohli dále rozvíjet naše podnikání, snažíme se o hledání potenciálních klientů. Za tímto úkolem – kromě předchozích bodů, slouží rovněž naše webové stránky, na kterých využíváme služeb třetích stran (jako je například Google Analytics) pro vyhledávání potenciálních obchodních partnerů, nových zákazníků a sběr statistických údajů za účelem podpory prodeje našeho zboží. V těchto případech nejsou využívány Vaše osobní údaje, neboť jsou anonymní, avšak v rámci maximální transparentnosti Vás informujeme i o tomto způsobu zpracování webových aktivit na našich webových stránkách.

D. Za účelem dosažení cílů definovaných v bodě C. můžeme také použít sociálních sítí jako je např. Instagram nebo Facebook, ke zpracování vašich osobních údajů, které nám dobrovolně poskytnete, v rozsahu: uživatelské jméno, jméno, příjmení, e-mailová adresa, k čemuž slouží marketingové nástroje typu Google Tag Manager, Facebook Pixel a SDK (média pro sociální marketing - jako je „Custom Audiences“ a „Lookalike Audiences“) a další.

E. Pokud jste našim zákazníkem či obchodním partnerem, potřebujeme pro realizaci obchodního vztahu Vaše osobní údaje (s ohledem na úkony vedoucí k uzavření smlouvy jako je např. vyhotovení objednávky, samotné uzavření smlouvy a realizace smluvního vztahu). Tyto údaje se objeví na příslušné objednávce/smlouvě a dále se mohou objevit na daňových dokladech, fakturách, v nestrukturované podobě v e-mailové komunikaci či ve zprávách v rámci komunikačních kanálů jako je např. Instagram, Facebook, Messenger apod.

What is the legal basis for processing your personal data?
A. If you contact us via e-mail or any other communication channel, we process your personal data on the basis of the rightful interests pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR.

B. If you are contacted and the services we provide are supported, we process your personal data on the basis of the rightful interests pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR.

C. Where data on visitors of our website are obtained, we process your personal data on the basis of the rightful interests pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR.

D. Where data on visitors of our website are obtained, we process your personal data on the basis of the rightful interests pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR.

E. In the event of implementation of the business relationship, we process your personal data on the basis of an agreement pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR (if you do not provide your personal data to us, we cannot conclude the agreement with you).

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?
A. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu či jiného komunikačního kanálu, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

B. V případě kontaktování Vaší osoby a podpory našich služeb, které poskytujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

C. V případě získávání údajů o návštěvnících na našich webových stránek, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

D. V případě získávání údajů o návštěvnících na našich webových stránek, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

E. V případě realizace obchodního vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (v případě, že nám neposkytnete vaše osobní údaje, nemůžeme s Vámi smlouvu uzavřít).

What personal data do we process?
A. Name, surname, e-mail address, user name and telephone number.
B. Name, surname, e-mail address, user name, telephone number, photograph or audio-visual picture of yourself and sound recordings.
C. Name, surname, e-mail address, user name, IP address and cookies files.
D. Name, surname, e-mail address, user name, IP address and cookies files.
E. Name, surname, Identification No. (IČ), Tax Identification No. (DIČ), address/registered office, e-mail address, user name, telephone number, business name containing your personal name, and payment card data.
Jaké osobní údaje zpracováváme?
A. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, telefonní číslo.
B. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, telefonní číslo, fotografie nebo audiovizuální obraz sebe sama, zvukové záznamy.
C. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, IP adresa, soubory cookies.
D. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, IP adresa, soubory cookies.
E. Jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa/sídlo, e-mailová adresa, uživatelské jméno, telefonní číslo, obchodní firma obsahující Vaše osobní jméno, údaje o platební kartě.
How long do we keep your personal data?
A. If you contact us via e-mail or any other communication channel, we save your personal data until you log out from our contacts database.
B. We keep your personal data for a period necessary to achieve the relevant purpose.
C. We keep your personal data for a period necessary to achieve the relevant purpose.
D. We keep your personal data for a period necessary to achieve the relevant purpose.
E. We keep your personal data for a period of the contractual relationship and subsequently until expiration of statute of limitations periods for defending claims and fulfilling legal tax obligations.
Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
A. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu či jiného komunikačního kanálu, uložíme Vaše osobní údaje, dokud se neodhlásíte z naší databáze kontaktů.
B. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
C. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
D. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
E. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu smluvního vztahu a následně do doby uplynutí promlčecích lhůt k obhajobě nároků a splnění zákonných daňových povinnosti.

With whom do we share your personal data?
The recipient of your personal data is the person to whom we provide your personal data for a certain reason so that such person may perform a part of our activities on the basis of outsourcing. Within the framework of our activities, we use the following categories of recipients of your personal data:

Google Ireland Limited
• Gmail e-mail services provider (sending and receipt of e-mail messages); for conditions for use go to: https://policies.google.com/terms?hl=en.
• Provider of web interface for creation of documents (set of online tools to create presentations, tables and text documents); for conditions for use go to: https://cloud.google.com/terms.

Google LLC
• Cloud services provider (sending e-mail messages and provision of cloud space); for the conditions for use go to: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google LLC is certified under the EU-U.S. Privacy Shield Framework.
• Google Analytics web tool provider for obtaining statistical data (web analytics, statistical data – such data are anonymous), for conditions for use go to: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/. Google LLC is certified under the EU-U.S. Privacy Shield Framework.
LinkedIn corporation
• LinkedIn social network provider (tool for seeking new business partners); for conditions for use go to: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn is certified under the EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Facebook Ireland Limited
• Facebook social network provider (social network enabling in particular sharing photographs, texts, videos and communication via Messenger service; for conditions for use go to: https://www.facebook.com/terms.php.
• Messenger service provider (tool enabling online communication between two or several entities at the same time); for conditions for use go to: https://www.facebook.com/terms.php.
• Instagram social network provider (social network enabling in particular sharing photographs, videos and communication via messages); for conditions for use go to: https://help.instagram.com/581066165581870.
• Facebook Ireland Limited is certified under the EU-U.S. Privacy Shield Framework.

GOPAY s.r.o.
• GoPay payment gateway provider (tool mediating online Internet payments made by payment cards); for conditions for use go to: https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/podminky-pouzivani-platebni-brany-gopay-ucinnost-od-1-5-2018.

Zásilkovna s.r.o.
• Zásilkovna.cz transportation services provider (transportation/mail services providing complex logistic services for Internet shops); for general business conditions go to: https://files.packeta.com/web/files/Obchodni%20podminky_11_2019.pdf.

We may also be obliged to provide your personal data to state administrative authorities, in particular to courts and law enforcement authorities (Police and District Attorney‘s Office), but only in the necessary extent set forth by law.

S kým Vaše osobní údaje sdílíme?
Příjemcem Vašich osobních údajů je ten, komu Vaše osobní údaje z určitého důvodu dále poskytujeme, aby pro nás vykonával část našich činností (tzn. jde o outsourcing). V rámci naší činnosti využíváme následující kategorie příjemců Vašich osobních údajů:

Google Ireland Limited
• Postytovatel emailové služby Gmail (odesílání a přijímání emailových zpráv), podmínky užívání https://policies.google.com/terms?hl=en.
• Poskytovatel webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (sada online nástrojů k tvorbě prezentací, tabulek a textových dokumentů), podmínky užívání jsou zde: https://cloud.google.com/terms.

Google LLC
• Poskytovatel cloudové služby (zasílání e-mailových zpráv a poskytování cloudového prostoru), podmínky užívání jsou uvedeny zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google LLC je certifikován podEU-U.S. Privacy Shield Framework.
• Poskytovatel webového nástroje Google Analytics pro získávání statistických dat (webová analytika, statistiky – tato data jsou anonymní), podmínky užívání jsou uvedeny zde: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/. Google LLC je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.
LinkedIn corporation
• Poskytovatel sociální sítě LinkedIn (nástroj pro vyhledávání nových obchodních partnerů), podmínky užívání zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Facebook Ireland Limited
• Poskytovatel sociální sítě Facebook (sociální síť umožňující především sdílení fotografií, textů, videí a komunikaci prostřednictvím službgy Messenger), podmínky užívání zde: https://www.facebook.com/terms.php
• Poskytovatel služby Messenger (nástroj umožňující online komunikaci mezi dvěma či více subjekty najednou), podmínky užívání zde: https://www.facebook.com/terms.php.
• Poskytovatel sociální sítě Instagram (sociální síť umožňující především sdílení fotografií, videí a komunikaci prostřednictvím zpráv), podmínky užívání zde: https://help.instagram.com/581066165581870.
• Facebook Ireland Limited je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.

GOOPAY s.r.o.
• Poskytovatel platební brány GoPay (nástroj zprostředkovávající online internetové platby prováděné pomocí platebních karet), podmínky užívání zde: https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/podminky-pouzivani-platebni-brany-gopay-ucinnost-od-1-5-2018.

Zásilkovna s.r.o.
• Poskytovatel přepravní služby Zásilkovna.cz (přepravní/poštovní služba zajišťující komplexní logistické služby pro internetové obchody), všeobecné obchodní podmínky zde: https://files.packeta.com/web/files/Obchodni%20podminky_11_2019.pdf Současně můžeme být povinni Vaše osobní údaje poskytnout orgánům státní správy, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení (policii a státnímu zastupitelství), pouze však v nezbytném a zákonem stanoveném rozsahu.

From whom do we obtain personal data?
We obtain personal data from you, i.e. from:
A. Inquirers, potential customers or business partners.
B. Participants of events organized by us or events in which we participate.
C. Visitors of our website.
D. Visitors of our social networks profiles.
E. Customers or business partners.
Od koho osobní údaje získáváme?
Osobní údaje získáváme od Vás, přičemž „Vámi“ myslíme:
A. Tazatelé a potenciální zákazníci či obchodní partneři.
B. Účastníci na událostech, které pořádáme, nebo kterých se účastníme.
C. Návštěvníci našich webových stránek.
D. Návštěvníci našich profilů na sociálních sítích.
E. Zákazníci či obchodní partneři.
Do we use automated individual decision-making?
No, we do not use automated individual decision-making.
Používáme automatizované individuální rozhodování?
Ne, automatické individuální rozhodování nepoužíváme.
Do we provide your personal data to third countries?
Your personal data are processed in the Czech Republic and in other EU countries. Your personal data can be processed in a country outside the European Union provided such third country was recognized by the European Commission as a country with appropriate level of personal data protection or provided other appropriate guarantees for personal data protection exist (such as binding rules of corporate principles or standard EU provisions on personal data protection).
Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí?
Vaše osobní údaje se zpracovávají na území České republiky a dalších států Evropské unie. Vaše osobní údaje lze zpracovávat v zemi mimo Evropskou unii, pokud byla tato třetí země uznána Evropskou komisí za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů (např. závazná pravidla firemních zásad nebo standardní ustanovení EU o ochraně osobních údajů).
Other information:
In justified cases, personal data may be subject to using (processing) for the purposes of resolving legal issues, including fulfilment of obligations vis-à-vis a state administrative authority or monitoring due to potential legal protection. Personal data can also be archived in a certain public interest as well as for scientific, historical or statistical research.
Další informace:
Osobní údaje mohou v opodstatněných případech podléhat užití (zpracování) pro účely řešení právních záležitostí, včetně splnění povinností ve vztahu k orgánu státní správy nebo monitoringu kvůli případné právní ochraně. Osobní údaje lze rovněž archivovat v určitém veřejném zájmu, i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.
What are your rights?
Your rights as the rights of a data subject are stated below. Please note that the precise detailed conditions for exercising such rights are stipulated in Chapter III of the GDPR; under certain circumstances, it is impossible to exercise all rights. Your rights are as follows:
• Access to personal data we process about you.
• Correction of incorrect or imprecise personal data and completion of incomplete personal data.
• Restriction, i.e. blocking of your personal data.
• Deletion of personal data if no relevant purpose exists or in the event of unauthorized data processing.
• Filing an objection concerning personal data processing if you believe that the data processing is not justified.
• To be excluded from automated decision-making.
• Statement of personal data in a structured and machine-readable form for another data controller.
• Withdrawing consent to personal data processing.
• Filing a complaint at a supervisory authority.
Jaká jsou Vaše práva?
Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte prosím na vědomí, že přesné podmínky výkonu těchto práv jsou podrobně upraveny v kapitole III. GDPR, s tím, že za určitých okolností nelze vykonávat veškerá práva. Máte následující práva:
• Přístup k osobním údajům, která o Vás zpracováváme.
• Oprava nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů.
• Omezení, tj. zablokování Vašich osobních údajů.
• Výmaz osobních údajů v případě nepřítomnosti účelu nebo neoprávněného zpracování údajů.
• Podání námitky ke zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné.
• Být vyloučen z automatizovaného rozhodování.
• Uvedení osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě pro jiného správce.
• Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
• Podání stížnosti u dozorového úřadu.

How can you exercise your rights?
Electronically at: info@wearnormcode.com
Our maximum effort is to protect your privacy and therefore we process your personal data in compliance with the GDPR and with all other applicable legal regulations. If you do not agree with the method in which we handle your personal data, you can submit a complaint with a supervisory authority concerning your personal data processing.

To contact your local supervisory authority go to: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Jakým způsobem můžete Vaše práva vykonávat?
Elektronicky: info@wearnormcode.com
Naší maximální snahou je ochrana Vašeho soukromí, a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a veškerými dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme, můžete podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Na svůj místní dozorový úřad se můžete obrátit na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Any queries?
Ask us!